TriVoluntariat

ET NECESSITEM!

TriVoluntariat t'ofereix la possibilitat de col·laborar com a voluntari en qualsevol dels esdeveniments de triatló de tota la Comunitat Valenciana.

Per a això hauran diferents torns de voluntariat i moltes funcions on poder ajudar i estar en contacte amb els esportistes, a més de treballar mà a mà amb gent especialitzada en l'organització esportiva i poder viure l'emoció de la competició.

Si estàs interessat en col·laborar has federar com Voluntari, així formaràs part de l'estament de voluntariat de la nostra federació i podràs participar en totes les competicions a les que assistim amb Trivoluntariat.

Per ser 100% TriVoluntariat, hauràs d'assistir a 2 proves, una vegada repeteixis amb nosaltres, ja podràs mostrar tenir el teu carnet de voluntari i 'gaudir de totes les nostres avantatges!

 

COM PUC SER TRIVOLUNTARIAT?

Ser part de nosaltres és molt fàcil, només has de seguir aquests passos:

 1. Fes clic a Federa't
 2. Crea un compte nou i no oblidis mai la contrasenya.
 3. Selecciona: Llicència Voluntari.
 4. Omple totes les dades.

BENVINGUT! ja ets TRIVOLUNTARIAT.

Concepte del Voluntariat

DECLARACIÓ SOBRE EL NAIXEMENT DE TRIVOLUNTARIAT

Segons l'article 2 de la Llei estatal 45/2015 de el 14 d'octubre s'entén per voluntariat les activitats d'interès general, aquelles que contribueixin a cada un dels àmbits d'actuació de l'voluntariat a què fa referència l'article 6 a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general ia protegir i conservar l'entorn.

3. No tindran la consideració d'activitats de voluntariat les següents:

a) Les aïllades o esporàdiques, periòdiques o no, prestades al marge d'entitats de voluntariat.
b) Les executades per raons familiars, d'amistat o de bon veïnatge.
c) Les que es realitzin en virtut d'una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altra mitjançant contraprestació d'ordre econòmic o material.
d) Els treballs de col·laboració social a què es refereix el Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l'ocupació.
e) Les beques amb o sense prestació de serveis o qualsevol altra activitat anàloga l'objectiu principal sigui la formació.
f) Les pràctiques no laborals en empreses o grups empresarials i les pràctiques acadèmiques externes.

4. Tenen la consideració d'activitats de voluntariat, aquelles que es tradueixin en la realització d'accions concretes i específiques, sense integrar-se en programes globals oa llarg termini, sempre que es realitzen a través d'una entitat de voluntariat. Així mateix també tindran tal consideració, les que es realitzen a través de les tecnologies de la informació i comunicació i que no requereixin la presència física dels voluntaris en les entitats de voluntariat.

Drets i deures

Drets i deures PERSONES VOLUNTÀRIES. CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A L'ACCIÓ VOLUNTÀRIA. CONSELLS PER A UNA BONA ACTUACIÓ DEL VOLUNTARI

Segons la Llei 45 / 2015:

 1. Tindran la condició de voluntaris les persones físiques que decideixin lliure i voluntàriament dedicar, tot o part del seu temps, a la realització de les activitats definides a l'article 3.2.
 2. Els menors d'edat podran tenir la condició de voluntaris sempre que es respecti el seu interès superior d'acord amb el que preveu la legislació d'aplicació i compleixin els següents requisits:

a) Els majors de 16 i menors de 18 anys hauran de comptar amb el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals.

b) Els menors de 16 anys i majors de 12 podran dur a terme accions de voluntariat si compten amb l'autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals en la qual es valorarà si aquelles perjudiquen o no el seu desenvolupament i formació integral.

 1. Les entitats de voluntariat han de garantir el dret a la igualtat d'oportunitats ia l'accessibilitat universal dels voluntaris grans, amb discapacitat o en situació de dependència, de manera que puguin exercir, en igualtat de condicions respecte de la resta dels voluntaris, els drets i deures que els corresponguin d'acord amb aquesta Llei, eradicant qualsevol possible forma de discriminació.

En aquests casos, el consentiment per a la seva incorporació a l'entitat de voluntariat, la informació i formació i les activitats que se'ls encomanin, s'hauran de dur a terme en formats adequats i d'acord amb les seves capacitats i circumstàncies personals, seguint les pautes marcades per els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tothom, de manera que els resultin accessibles, usables i comprensibles.

 1. Serà requisit per tenir la condició de voluntaris en entitats de voluntariat o programes l'exercici comporti el contacte habitual amb menors, no haver estat condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic i explotació de menors. A aquest efecte, hauran d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de penats per aquests delictes.
 2. No poden ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills , o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant una declaració responsable de no tenir antecedents penals per aquests delictes.

Article 9. Compatibilitat de l'acció voluntària.

 1. Els treballadors per compte aliè i els empleats públics, només podran realitzar activitats de voluntariat fora de la jornada laboral, sense perjudici del que estableix l'apartat 2 de l'article 20.
 2. La condició de treballador per compte d'altri és compatible amb la del voluntariat en la mateixa entitat de voluntariat en les condicions que s'estableixin en l'acord d'incorporació, amb el mateix límit que en el supòsit anterior.
 3. Els voluntaris podran tenir la condició de sòcia o soci en l'entitat de voluntariat en què estiguin integrats i participar en els òrgans de govern de la mateixa de conformitat amb els seus estatuts.

2.1.- DRETS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES Les persones voluntàries tenen els següents drets:

a) Rebre regularment durant la prestació de la seva activitat, informació, orientació i suport, així com els mitjans materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se'ls encomanin.

b) Rebre en tot moment, a càrrec de l'entitat de voluntariat, i adaptada a les seves condicions personals, la formació necessària per al correcte desenvolupament de les activitats que se'ls assignin.

c) Ser tractades en condicions d'igualtat, sense discriminació, respectant la seva llibertat, identitat, dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució.

d) Participar activament en l'organització en què s'integrin, col·laborant en l'elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes o projectes, d'acord amb els seus estatuts o normes d'aplicació i, en la mesura que aquestes ho permetin, en el govern i administració de l'entitat de voluntariat.

i) Estar coberts, a càrrec de l'entitat de voluntariat, dels riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial ho exigeixi, a través d'una assegurança o una altra garantia financera.

f) Ser reemborsades per l'entitat de voluntariat de les despeses realitzades en l'exercici de les seves activitats, d'acord amb el que preveu l'acord d'incorporació i tenint en compte l'àmbit d'actuació de voluntariat que desenvolupin.

g) Disposar d'una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari en la qual consti, a més, l'entitat de voluntariat en què participa.

h) Realitzar la seva activitat d'acord amb el principi d'accessibilitat universal adaptat a l'activitat que desenvolupin.

i) Obtenir reconeixement de l'entitat de voluntariat, pel valor social de la seva contribució i per les competències, aptituds i destreses adquirides com a conseqüència de l'exercici de la seva tasca de voluntariat.

j) Que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i protegides d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

k) Cessar en la realització de les seves activitats com a voluntari en els termes establerts en l'acord d'incorporació.

L'exercici de l'acció voluntària no podrà suposar menyscabament o restricció en els drets reconeguts per llei als voluntaris.

2.2.- DEURES DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES Els voluntaris estan obligats a:

a) Complir els compromisos adquirits amb les entitats de voluntariat en què s'integrin, reflectits en l'acord d'incorporació, respectant els fins i estatuts de les mateixes.

b) Guardar la deguda confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva acció voluntària.

c) Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que pugui rebre de les persones destinatàries de l'acció voluntària, bé d'altres persones relacionades amb la seva acció voluntària.

d) Respectar els drets de les persones destinatàries de l'acció voluntària en els termes que preveu l'article 16.

e) Actuar amb la diligència deguda i de forma solidària.

f) Participar en les tasques formatives previstes per l'entitat de voluntariat per a les activitats i funcions confiades, així com en les que amb caràcter permanent calguin per mantenir la qualitat dels serveis que presten.

g) Seguir les instruccions de l'entitat de voluntariat que tinguin relació amb el desenvolupament de les activitats encomanades.

h) Utilitzar degudament l'acreditació personal i els distintius de l'entitat de voluntariat.

i) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posi a la seva disposició l'entitat de voluntariat.

j) Complir les mesures de seguretat i salut existents a l'entitat de voluntariat.

k) Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, i la resta de normativa d'aplicació.

Aquests són els esdeveniments en què aquest 2021 podràs participar com a voluntari / a:

 

Durant l'any, anirem incloent diferents formacions en matèria que aquí podreu anar consultant.

- Formació específica sobre esdeveniments.

Aquí anirem incloent les dates de les formacions específiques de cada esdeveniment per a aquelles persones que hagin de participar.

- Formació general.

Cursos: (pendent de dates)

 • Primers auxilis, ERCP, i altres similars.
 • Seguretat en esdeveniments esportius.
 • Tractament de queixes i reclamacions.

T'agradaria formar part del Club Trivoluntariat?

Aquí trobaràs tots els beneficis que pots obtenir sent TriVoluntari, que inclou el certificat de Voluntari, entrades, sortejos i tot tipus de descomptes, tots ells inclosos en "El Club del Triatleta".

A més, podràs beneficiar-te de la inscripció gratuïta a Jornades i Conferències, així com descomptes especials en els Cursos d'Entrenadors i / o accés preferent a cursos d'Oficials.

La Lliga Social neix amb la idea de motivar i promoure el voluntariat, reconeixent la vostra implicació i esforç en el nostre esport.

Per això, posem a disposició del nostre equip de voluntaris les dues següents categories en què poder participar: Voluntari i Associació.

 Com puntuar?

 • Cada prova en la qual s'assisteixi com a voluntari es puntuarà amb 1 punt, menys en els esdeveniments d'especial rellevància en les que es puntuarà amb 2 punts per dia assistit.

Després de cada prova en la qual s'hagi participat com a voluntari amb nosaltres, es publicarà i actualitzarà el rànquing de la temporada.

Després de l'última prova de la temporada, es convidarà a tots i totes a la gala de premis de la federació on es premiarà als voluntaris i associacions amb més participació.

Ja som una entitat Reconeix!

Això vol dir que, si estàs fent un voluntariat amb nosaltres, a partir d'ara tens l'oportunitat de sol·licitar el reconeixement dels teus competències a través de la APP Reconeix, Obtenint una acreditació que reflecteixi la teva experiència i que suposarà un plus en els processos de ocupabilitat en què participis.

 • Què és reconeix?

Ser una entitat Reconeix, ens ofereix la possibilitat d'acreditar les competències del nostre Voluntariat a través d'aquest projecte que treballa per afavorir l'ocupabilitat a través del reconeixement de les competències i habilitats desenvolupades a través de la participació solidària.

Fer voluntariat suma!

 

Serveis

Amb l'única intenció d'ajudar i assessorar els organitzadors en la gestió i planificació de l'voluntariat en les seves proves, des de la Federació oferim a tots ells els següents serveis:

 

La nostra aspiració és el de créixer amb el major nombre de col·laboracions possibles amb cada un de vosaltres, podent d'aquesta manera aprendre i ser millors junts mitjançant la solidaritat mútua.

Tens dubtes?

Us animem a tots ia totes a contactar amb nosaltres:

 • Pots trucar-nos directament a l': 963462649/672.615.429
 • Enviar-nos un correu electrònic a voluntariado@triatlocv.org
 • Responsable: Javier Quirós Ballester