Normativa

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS D'INTERÈS AMB MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19


La prevenció de salut i l'obligació de passar revisió per part dels esportistes federats està prevista expressament en la Llei de Salut Esportiva i Lluita contra el Dopatge, A més de la pròpia Llei Valenciana de l'Esport 2011. L'Assemblea de la Federació, en reunió ordinària de 5 de març de 2011 va assumir aquesta obligació.

- Article 16 Llei 2011 de l'Esport CV. "Les Federacions Esportives podran establir l'obligatorietat d'un reconeixement mèdic"

- Article 46 Avantprojecte de Llei de Protecció de la Salut. "L'Agència Estatal de Protecció de la Salut ha de determinar progressivament l'obligatorietat de realitzar reconeixements mèdics"

Segons el Consell Superior d'Esports, S'entén per Dopatge la "promoció, incitació, consum o utilització de les substàncies i grups farmacològics prohibits i dels mètodes no reglamentaris destinats a augmentar les capacitats físiques dels esportistes o modificar els resultats de les competicions en què participen". (1990). En aquesta mateixa web podràs consultar tant la llista de substàncies i mètodes prohibits com les autoritzacions d'ús terapèutic, Entre altres.

legislació esportiva

Legislació no esportiva en general

Legislació no esportiva en matèria de seguretat

altra documentació

Reglament de Disciplina Esportiva FTCV

 

Jurat de Competició.

El seu funcionament està regulat pel Reglament de Competicions de la Federació Espanyola, al qual la FTCV està sotmès. A cada competició, es publicarà la composició al tauler oficial d'aquest esdeveniment.

Comitè de Disciplina Esportiva.

El Comitè de Disciplina Esportiva atendrà en primera instància dels assumptes sobre els quals té potestat sancionadora directa, i dels recursos d'apel·lació interposats davant els acords del Jurat de Competició. Les resolucions del Comitè de Disciplina Esportiva posen fi en tot cas a la via federativa, i ser objecte de recurs davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Veure composició del Comitè de Disciplina. Aquest Comitè NOMÉS actua:

- Si s'ha esgotat la via prèvia a la competició de què es tracti (Reclamació a el jutge àrbitre i / o a l'Jurat de Competició) o formulada amb posterioritat i presentada a les oficines de la federació fins al segon dia hàbil següent a el de la celebració de la prova o competició.

- Si s'envia petició a través de la corresponent Instància.

El cost de les diligències de l'elevació a aquest Comitè és de 40 euros, a abonar conjuntament amb la instància anterior.

Tribunal de l'Esport.

El Comitè Valencià de Disciplina Esportiva, a fi de donar compliment al Decret 145 / 1997 de 1 d'Abril, pel qual es regula, desplega la seva actuació en un doble àmbit:

àmbit Disciplinari, Matèria que constitueix l'àmbit competencial fonamental del Comité Valencià de Disciplina Esportiva, i el seu objecte de caràcter ordinari.

àmbit Electoral, Que es concreta en conèixer dels recursos que s'interposin contra les resolucions que adopten les juntes electorals federatives en matèria electoral, en ocasió de les eleccions a les federacions esportives per a la designació dels seus òrgans de govern i representació, segons l'estipulat en el art. 3 del Dret 145 / 1997.

(Font FETRI) S'entén per drets de formació les quantitats a favor d'un club esportiu (club d'origen) per la tasca formativa desenvolupada i que hauran de ser satisfetes per un altre club esportiu (club de destí) en el cas que un / a esportista -que compleix uns requisits reglamentàriament previstos- passi a adscriure a aquesta entitat. Consultar criteris, càlcul de la compensació, procediments, etc., a consultar en el següent enllaç

Drets de Formació FETRI

Procediment per a l'exigència, pagament i cobrament de les quantitats corresponents a dret de formació.
1.- Els clubs que tinguin esportistes susceptibles de generar el cobrament de drets de formació sobre la base del previst en aquest Reglament, hauran d'enviar a la FETRI degudament emplenat el model de document establert a l'efecte amb anterioritat a l'1 de desembre de la temporada en curs. La consecució de qualsevol assoliment o resultat esportiu per part d'un o una esportista al club d'origen en la temporada en curs amb posterioritat a l'1 de desembre suposarà el dret d'aquesta entitat a actualitzar l'import de la quantitat exigible en concepte de drets d' formació.

2.- La no remissió de el document referit en l'apartat anterior dins el citat termini establert a l'efecte comportarà la impossibilitat de poder arribar a exigir el pagament de quantitats per drets de formació en el cas que un o una esportista passi a formar part en la següent temporada d'un altre club esportiu. No s'admetrà la sol·licitud o reclamació de quantitats formatives que no hagin estat presentades en el corresponent document oficial elaborat a l'efecte per la FETRI dins el termini que apareix previst en aquest article de l'Reglament. Les sol·licituds que fossin presentades fora de el termini expressament previst en aquesta normativa seran admeses.
3.- Un cop es comprovi la documentació presentada en el termini establert a l'apartat 1 d'aquest article, la FETRI establirà (amb expressa remissió a les federacions autonòmiques) la llista provisional amb els casos en què, respecte d'aquesta temporada, es genera el dret a percebre quantitats en concepte de dret de formació. El llistat publicat contindrà les següents dades: club d'origen, esportistes, imports a ser abonats en el seu cas per drets de formació, i desglossament de la fórmula aplicada.
4.- Davant el llistat provisional publicat, les persones o entitats podran presentar la corresponent sol·licitud de revisió en el termini de 5 dies hàbils a comptar de la data de la publicació.
5.- En cas de no haver-hi sol·licituds de revisió o, havent-se resolt les existents, la FETRI publicarà el llistat definitiu amb els casos en què, respecte d'aquesta temporada, es genera el dret a percebre quantitats en concepte de drets de formació. La publicació serà realitzada a través de la corresponent Circular.
6.- El club de destinació per poder procedir a donar d'alta a l'o l'esportista en la FETRI, haurà de dipositar un taló a nom de el club d'origen o el remetre el justificant d'ingrés bancari a nom de el club d'origen. L'esmentat pagament s'ha d'acreditar documentadament davant la FETRI per donar d'alta a l'o l'esportista.
7.- Si el club de destí no complís el que preveu l'apartat precedent d'aquest article, l'esportista figurarà com a independent, i la incorporació a aquella entitat condicionada a l'abonament de la quantitat a través del que mitjans de pagament assenyalats.

El Full Oficial de Reclamacions és un joc d'impresos autocopiatius de 4 colors (verd, rosa, groc i blanc) que la Generalitat Valenciana posa a disposició dels consumidors i usuaris perquè puguin formular aquelles queixes i reclamacions que considerin oportunes en el mateix lloc en què es produeixin els fets.

obligacions

  1. Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres estaran obligades a exhibir a el públic, de manera perfectament visible, la següent llegenda: "Aquest establiment té fulls de reclamacions a disposició dels que les sol·licitin".
  2. El cartell anunciador estarà situat en un lloc en què resulti visible i llegible. La mida de les lletres de la llegenda ha de ser, com a mínim, d'un centímetre i estarà redactat en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  3. Quan un consumidor sol·licite un full de reclamacions se li ha de subministrar en el mateix lloc en què la demani o al lloc identificat com d'informació o atenció als clients, sense remetre-li a altres dependències oa oficines centrals distants del lloc en què s'han produït els fets.

Pots ampliar informació en aquest enllaç