Normativa

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS D'INTERÈS AMB MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19


La prevenció de salut i l'obligació de passar revisió per part dels esportistes federats està prevista expressament en la Llei de Salut Esportiva i Lluita contra el Dopatge, A més de la pròpia Llei Valenciana de l'Esport 2011. L'Assemblea de la Federació, en reunió ordinària de 5 de març de 2011 va assumir aquesta obligació.

- Article 16 Llei 2011 de l'Esport CV. «Les Federacions Esportives podran establir l'obligatorietat d'un reconeixement mèdic»

- Article 46 Avantprojecte de Llei de Protecció de la Salut. «L'Agència Estatal de Protecció de la Salut ha de determinar progressivament l'obligatorietat de realitzar reconeixements mèdics»

Segons el Consell Superior d'Esports, S'entén per Dopatge la «promoció, incitació, consum o utilització de les substàncies i grups farmacològics prohibits i dels mètodes no reglamentaris destinats a augmentar les capacitats físiques dels esportistes o modificar els resultats de les competicions en què participen». (1990). En aquesta mateixa web podràs consultar tant la llista de substàncies i mètodes prohibits com les autoritzacions d'ús terapèutic, Entre altres.

legislació esportiva

Legislació No esportiva

altra documentació

Reglament de Disciplina Esportiva FTCV

Jurat de Competició.

El seu funcionament està regulat pel Reglament de Competicions de la Federació Espanyola, al qual la FTCV està sotmès. A cada competició, es publicarà la composició al tauler oficial d'aquest esdeveniment.

Comitè de Disciplina Esportiva.

El Comitè de Disciplina Esportiva atendrà en primera instància dels assumptes sobre els quals té potestat sancionadora directa, i dels recursos d'apel·lació interposats davant els acords del Jurat de Competició. Les resolucions del Comitè de Disciplina Esportiva posen fi en tot cas a la via federativa, i ser objecte de recurs davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Veure composició del Comitè de Disciplina. Aquest Comitè NOMÉS actua:

- Si s'ha esgotat la via prèvia a la competició de què es tracti (Reclamació al jutge àrbitre i / o al Jurat de Competició) o formulada amb posterioritat i presentada a les oficines de la federació fins al segon dia hàbil següent al de la celebració de la prova o competició.

- Si s'envia petició a través de la corresponent Instància.

El cost de les diligències de l'elevació a aquest Comitè és de 40 euros, a abonar conjuntament amb la instància anterior.

Tribunal de l'Esport.

El Comitè Valencià de Disciplina Esportiva, a fi de donar compliment al Decret 145 / 1997 de 1 d'Abril, pel qual es regula, desplega la seva actuació en un doble àmbit:

àmbit Disciplinari, Matèria que constitueix l'àmbit competencial fonamental del Comité Valencià de Disciplina Esportiva, i el seu objecte de caràcter ordinari.

àmbit Electoral, Que es concreta en conèixer dels recursos que s'interposin contra les resolucions que adopten les juntes electorals federatives en matèria electoral, en ocasió de les eleccions a les federacions esportives per a la designació dels seus òrgans de govern i representació, segons l'estipulat en el art. 3 del Dret 145 / 1997.

(Font FETRI) Els clubs que tinguin esportistes inclosos en qualsevol dels grups que reuneixin les condicions fixades per a que el seu club d'origen pugui percebre algun tipus de compensació econòmica, podran enviar a la FTCV un escrit en el qual se sol·liciti la compensació concreta corresponent , aportant la documentació demostrativa precisa si és necessari. Si un club no envia aquest escrit s'entén que no percebrà res per la seva esportista en el cas que formalitzi la llicència per un altre club.

TOT AIXÒ SEMPRE QUE ESTIGUI CONTEMPLAT PER LA CORRESPONENT NORMATIVA O INFORMACIÓ PUBLICADA PER LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TRIATLÓ EN L'APARTAT QUE CORRESPONGUI (Per veure www.triatlon.org - normatives)
Esportistes amb Drets de Formació

En el cas que el club de destí estimi al·legacions a la sol·licitud d'aquests drets, haurà de comunicar a la FTCV perquè el club d'origen estimi si presenta recurs anta el Comitè de Disciplina Esportiva de la FTCV

procediment

Amb caràcter previ a la tramitació de les llicències, el club d'origen amb esportistes amb drets de formació haurà de sol·licitar a la FTCV l'ingrés de les quantitats que li corresponguin. En el cas que el club afectat hagi tramitat la llicència, en el moment de rebre la reclamació del club d'origen i havent-se comprovat l'existència d'aquests drets, es procedirà a la invalidació cautelar de la llicència, A l'espera d'acord entre les parts. Si transcorreguts 30 dies no queda resolt, es procedirà a la anul·lació total de la llicència.

El Full Oficial de Reclamacions és un joc d'impresos autocopiatius de 4 colors (verd, rosa, groc i blanc) que la Generalitat Valenciana posa a disposició dels consumidors i usuaris perquè puguin formular aquelles queixes i reclamacions que considerin oportunes en el mateix lloc en què es produeixin els fets.

obligacions

  1. Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres estaran obligades a exhibir a el públic, de manera perfectament visible, la següent llegenda: «Aquest establiment té fulls de reclamacions a disposició dels que les sol·licitin».
  2. El cartell anunciador estarà situat en un lloc en què resulti visible i llegible. La mida de les lletres de la llegenda ha de ser, com a mínim, d'un centímetre i estarà redactat en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  3. Quan un consumidor sol·licite un full de reclamacions se li ha de subministrar en el mateix lloc en què la demani o al lloc identificat com d'informació o atenció als clients, sense remetre-li a altres dependències oa oficines centrals distants del lloc en què s'han produït els fets.

Pots ampliar informació en aquest enllaç

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, Premi l'enllaç per a més informació.plugin galetes

ACCEPTAR
Avís de cookies