Procediment per a l'obtenció de la condició d'esportista d'elit

La Generalitat Valenciana actualitza el procediment per a l'obtenció de la condició d'esportista d'elit. La sol·licitud ha de fer el mateix esportista, revisant prèviament els requisits exigits, i iniciant posteriorment el tràmit.

Requisits per a sol·licitar la condició

Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana els que reuneixin els següents requisits:

  • Ser major de 12 anys.
  • Tenir llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o, si s'escau espanyola.
  • Haver nascut a la Comunitat Valenciana o tenir veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que inclogui, al menys, l'any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Més informació i sol·licitud d'inclusió

El procediment ja està obert per a la inclusió en la Llista parcial 2021 per resultats esportius obtinguts des l'1 de gener de 2021.

A més es tindrà en compte que hi ha un altre procediment a utilitzar exclusivament quan l'esportista que ja ha sol·licitat la seva inclusió, vol aportar nous resultats esportius obtinguts amb posterioritat. Aquest procediment està disponible al següent enllaç.

Notícies relacionades