Organitzadors

Aspectes previs bàsics -> abans de res ...

 1. Omplir la "Sol·licitud d'organització de prova". (Totes les modificacions posteriors es realitzaran indicant-ho en el canal de Slack obert per a cada prova)
 2. Omplir i signar el "Conveni amb organitzadors"(Inclou l'informe previ)
 3. obtenir la autorització Municipal principal o únic pel qual discorri la prova (a el menys tramitar-la per escrit a l'Ajuntament. corresponent)
 4. aportar el croquis dels recorreguts, Esborrany del reglament de la mateixa, Pla de mesures de seguretat y rutòmetre (Si escau); preferiblement en format GPX.
 5. Adjuntar bé la Sol·licitud de cobertura de RC (Si es gestiona des de la Federació), o la pròpia Certificació de Cobertura en el cas de realitzar-la pel seu compte.

Si el segment de ciclisme transcorre (fins i tot el de carrera) per ...

 • Més d'un terme municipal, omplir la Sol·licitud d'Autorització per a la celebració de proves esportives (el omple l'organitzador; podent tramitar la Federació).
 • Utilitza carreteres (vies interurbanes, encara que sigui en poca proporció -rotondas de la DGT, etc.-), al menys 30 dies abans, omplir la Autorització d'Esdeveniment Esportiu a través de l'aplicació TRAÇA de la Direcció General de Trànsit (pots veure en aquest vídeo com omplir i tramitar: VIDEO EXPLICATIU TRAÇA)

Altres permisos, si escau

El permís de la Demarcació de Costes (Ministeri de Medi Ambient) han de considerar-se en el cas d'ús de platges i passeigs marítims, sent els ajuntaments els sol·licitants. Així mateix, si l'esdeveniment transcorre per més d'un terme municipal, encara que els sol·licita la Conselleria, no està de més comunicar als mateixos el pas de la prova.

altres aspectes

 • En el cas de realitzar la inscripció a través de la Federació, remetre a incripciones@triatlocv.org qualsevol incidència relacionada amb altes, baixes, canvis, etc.
 • Enviar signat a la Federació el Conveni de Col·laboració 2021 (Acord entre la Federació i l'Organitzador).
 • Enviar signat a la Federació el pressupost Previ. Pots consultar en aquest apartat els aspectes econòmics de les proves.

TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA LEGISLACIÓ APLICABLE LA POTS CONSULTAR EN AQUEST ENLLAÇ

Publicació al Calendari

Les dates i altres requisits per a la seva publicació al Calendari així com els criteris per a l'elecció de seus aprovats en l'Assemblea es descriuen en el Sistema Competicions vigent.

Despeses per serveis bàsics

Arbitratge (se sumen 1,50 € per inscrit): 

 • Campionats Autonòmics: 700 € (350 € en els Autonòmics de aquatló, Duatló i Triatló Cross)
 • Sèries puntuables: Lliga de Clubs -> 700 €; Copes Duatló i Triatló, etc. -> 600 €
 • No puntuables: 500 €
 • Jocs Esportius: 190 €
 • Duatló Cross, Triatló Cross i Aquatló: 290 €
 • Control de material en jornada diferent a la prova: s'imputa el cost exacte de despeses d'oficials.

Preus fins a 10 oficials convocats (excepte Delegat Tècnic i jutge àrbitre). Per sobre d'aquesta quantitat, s'ha d'imputar la despesa suplementari. En el cas de suposar doble jornada d'arbitratge (per exemple proves de mitjana i llarga distància), l'organitzador assumirà les despeses extra d'aquesta segona jornada.

Despeses per serveis bàsics

Arbitratge (se sumen 1,50 € per inscrit): 

 • Campionats Autonòmics: 700 € (350 € en els Autonòmics de aquatló, Duatló i Triatló Cross)
 • Sèries puntuables: Lliga de Clubs -> 700 €; Copes Duatló i Triatló, etc. -> 600 €
 • No puntuables: 500 €
 • Jocs Esportius: 190 €
 • Duatló Cross, Triatló Cross i Aquatló: 290 €
 • Control de material en jornada diferent a la prova: s'imputa el cost exacte de despeses d'oficials.

Preus fins a 10 oficials convocats (excepte Delegat Tècnic i jutge àrbitre). Per sobre d'aquesta quantitat, s'ha d'imputar la despesa suplementari. En el cas de suposar doble jornada d'arbitratge (per exemple proves de mitjana i llarga distància), l'organitzador assumirà les despeses extra d'aquesta segona jornada.

Altres serveis

Inscripció i Gestió del Cronometratge (*):

 • 390 € + 1 € per inscrit (0,50 € si és per tpv); excepte escolars (gratuïta). Per cada carrera separada de la principal (s'entén com de diferent distància) s'imputaran 150 € més. En el cas de "doble jornada" de cronometratge (proves de MD o LD), l'organitzador assumirà les despeses extra per aquesta segona jornada.

Segur Responsabilitat Civil de l'organitzador (per jornada i opcional -només per a clubs organitzadors federats-):

 • En proves d'adults fins 500 participants: 190 €
 • Per sobre de 500 participants: 350 €
 • En proves escolars: 100 €
 • Llicències d'un dia: 12 en Triatlons i Duatlons de carretera;  10 € en Triatlons Cros, Duatlons Cros i aquatlons per cada participant no federat. En els casos de superar els 500 inscrits, es reemborsarà a l'organitzador 4 € per cada llicència d'un dia en les modalitats de Duatló i Triatló de carretera i de 2 € en les modalitats de Aquatló i Duatló i Triatló de cros.

Fiança Esdeveniments Esportius

Per poder figurar en el calendari de competicions de la FTCV caldrà abonar una fiança de 100 € per esdeveniment esportiu que es vulgui realitzar en les proves d'adults i de 100 € per club en les proves escolars.

La dita fiança serà retornada en la factura final un cop realitzat l'esdeveniment.

(*) El cronometratge federatiu obliga a indicar als esportistes (a través del Rgto. de la prova) que han de portar el xip groc a les proves; a més de la necessitat d'abonar 2 € en concepte de lloguer de la mateixa (o 20 € si es compra).

NOTA: En qualssevol proves puntuables (autonòmics, Lliga, Copes o qualssevol altre Circuit), tant la Inscripció com el Cronometratge correran càrrec de la Federació. Si s'opta per l'opció de "inscripció per TPV vinculat a la base de dades de federats" (veure web), es descomptarà l'50% de l'euro per inscrit en aquest concepte.

La resta d'aspectes econòmics derivats de la contractació de serveis federatius com ara boxs, moqueta, etc., seran pressupostats al marge del que conté aquí (veure apartat Serveis a Organitzadors). En aquest sentit, la Federació de proveir, en tot cas i en funció del compliment de les condicions del present document, dels serveis de cronometratge necessaris a través del seu personal.

Ens trobem en una situació complicada pel que fa a organització d'esdeveniments esportius, la malaltia Covid-19 està present avui dia en el nostre voltant. És per això que des de la FTCV volem guiar-te perquè en el moment que les autoritats sanitàries ens permetin realitzar esdeveniments esportius, estiguem preparats per afrontar-lo amb la major seguretat possible.

Et facilitem els documents de obligatori compliment per part de l'organitzador durant el 2021:

 • Qüestionari d'antecedents enfront de l'COVID (Per a esportistes, organitzadors, oficials i qualssevol assistents a un esdeveniment excepte públic)
  • qüestionari en format digital (Omplir preferentment en les setmanes prèvies a la competició)
  • qüestionari en format PDF (Omplir si la situació personal canvia en sentit favorable, un cop emplenat l'anterior)
 • Pla Actuació Preventiu COVID-19 (ACTUALITZAT SETEMBRE 2021)
 • Anàlisi de risc i mitigació: Document que haurem d'omplir per saber en quin grau de risc es troba el nostre esdeveniment.
 • Mesures correctores contagi COVID-19: Base de mesures per àrees d'una prova de triatló, des del lliurament de dorsals, guarda-roba, etc. Hem de adaptar-lo al nostre esdeveniment segons la guia FETRI, consensuada amb l'ITU. SEMPRE CONSENSUAT AMB LA FTCV!

 

D'altra banda, com a organitzador:

 • Hauràs d'omplir el Pla de mesures de seguretat, I presentar-lo juntament la resta documentació necessària per organitzar un triatló / duatló / aquatló.
 • 1,5 h abans de l'inici de la competició que enviar a l'delegat tècnic el Acta Comissió de Seguretat. Aquesta ha de signar l'organitzador, responsable de seguretat i responsable seguretat pública (policia, guàrdia civil ...)
 • En cas d'haver contractat l'assegurança amb la FTCV hauràs de consultar el hospital concertat trucant a l'91 325 55 Indicant el número de pòlissa 68 contractada amb Allianz. 'OJO !! LA SEGURETAT SOCIAL NO DÓNA COBERTURA ALS ACCIDENTS ESPORTIUS OCORREGUTS A UNA PROVA ESPORTIVA. LA PÒLISSA CONTRACTADA AMB ALLIANZ NOMÉS TÉ COBERTURA EN ELS SEUS CENTRES CONCERTATS TRET CAS D'URGÈNCIA VITAL (VIDA O MORT).
 • El servei sanitari de la prova contractat per l'organitzador, haurà de conèixer l'hospital més proper, per a, en cas d'evacuació d'un esportista es compleixi el protocol establert en el pla de mesures de seguretat.

 

D'interès:

La FTCV ha posat en marxa el Curs de Seguretat, On podràs aprendre tot el relatiu a plans de seguretat i emergència, plans d'autoprotecció i evacuació, a més de les noves mesures a prendre davant de la COVID-19.