Organitzadors

Tràmits i Obligacions

Et recomanem revisar l'apartat de reglaments per conèixer les obligacions de l'organitzador.

En relació amb les suspensions de proves i polítiques de devolució d'inscripcions, Des de la Federació s'assumeix el que recomana el Servei Jurídic de la Confederació de Federacions Esportives de la C. Valenciana

"..., l'organització haurà de retornar l'import de la inscripció als / les participants que així ho sol·licitin si la prova no es disputa en les dates previstes. Aquells / es que no vulguin la devolució podran optar per traslladar la inscripció a una nova data (si escau) proposta per a la celebració de la prova. Precisar que les inscripcions que es paguen pels / les participants es poden considerar incloses en les previsions de l' Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, Pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, i més concretament en l'art. 36 d'aquesta norma, que és on es preveuen mesures específiques de protecció als consumidors ... "

Aspectes previs bàsics -> abans de res ...

1.- Omplir la "Sol·licitud d'organització de prova"

2.- Esperar confirmació de data i condició de la prova per part de competiciones@triatlocv.org. En l'elecció de data, tindran prevalença els organitzadors preexistents de la mateixa modalitat i tipologia; sobretot si hi ha una altra prova similar propera i / oa la mateixa província.

3.- Obtenir la autorizacion Municipal principal o únic pel qual discorri la prova

4.- Remetre emplenat, el "Informe de l'organitzador".

5.- Adjunta croquis dels recorreguts, Esborrany del reglament de la mateixa, Pla de mesures de seguretat y rutòmetre (Si escau).

6. Adjuntar bé la Sol·licitud de cobertura de RC (Si es gestiona des de la Federació), o la pròpia Certificació de Cobertura en el cas de realitzar-la pel seu compte.

Si la prova discorre per més d'un terme municipal, se seguirà el que disposa la Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (antiga Governació); i més concretament omplir la Sol·licitud d'Autorització per a la celebració de proves esportives (el omple l'organitzador i tramita la Federació).

Altres aspectes -> per a la setmana de la competició

 • Enviar signat a la Federació el Conveni de Col·laboració 2021 (Acord entre la Federació i l'Organitzador).
 • Enviar signat a la Federació el pressupost Previ. Pots consultar en aquest apartat els aspectes econòmics de les proves.

TOTA LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA LEGISLACIÓ APLICABLE LA POTS CONSULTAR EN AQUEST ENLLAÇ

Publicació al Calendari

Les dates i altres requisits per a la seva publicació al Calendari així com els criteris per a l'elecció de seus aprovats en l'Assemblea es descriuen en el Sistema Competicions vigent.

Ull amb els permisos! -> a tenir en compte

 • Permís de la Demarcació de Costes (Ministeri de Medi Ambient). En els casos d'triatló o aquatló, fora de l'àmbit portuari.
 • Permís de la Capitania Marítima (Ministeri de Foment). Cal aportar el Permís de la Marina Mercant.
 • Permís dels ajuntaments per on discorre la prova. En els casos de proves que utilitzen més d'un terme municipal
 • Permís de la la Prefectura Provincial de Trànsit. En els casos de proves que utilitzen vies inter-urbanes. El responsable de Seguretat Viària ha de conèixer les normes específiques aplicables a aquest tipus de proves.

Despeses per serveis bàsics

Arbitratge (se sumen 1,50 € per inscrit): 

 • Campionats Autonòmics: 700 € (350 € en els Autonòmics de aquatló, Duatló i Triatló Cross)
 • Sèries puntuables: Lliga de Clubs -> 700 €; Copes Duatló i Triatló, etc. -> 600 €
 • No puntuables: 500 €
 • Jocs Esportius: 190 €
 • Duatló Cross, Triatló Cross i Aquatló: 290 €
 • Control de material en jornada diferent a la prova: s'imputa el cost exacte de despeses d'oficials.

Preus fins 10 oficials convocats (excepte Delegat Tècnic i jutge àrbitre). Per sobre d'aquesta quantitat, s'ha d'imputar la despesa suplementari. En el cas de suposar doble jornada d'arbitratge (per exemple proves llarga distància), l'organitzador assumirà les despeses extra d'aquesta segona jornada.

Altres serveis

Inscripció i Gestió del Cronometratge (*):

 • 390 € + 1 € per inscrit (0,50 € si és per tpv); excepte escolars (gratuïta). Per cada carrera separada de la principal (s'entén com de diferent distància) s'imputaran 150 € més. En el cas de "doble jornada" de cronometratge (proves de MD o LD), l'organitzador assumirà les despeses extra per aquesta segona jornada.

NOTA: en el cas que un organitzador superi els 1.000 participants en almenys la suma de dues proves es realitzarà una reducció progressiva dels costos d'arbitratge des 1,50 € per inscrit, a 1,35 € (més de 1000) o 1,20 € més de 1250 inscrits) o 1,10 € (més de 1500 inscrits). Aquest descompte s'aplicarà igualment per al servei de cronometratge amb 750 € màxims de cost per a proves esprint i / o olímpica; 950 € per a proves de Mitja Distància o 1.300 € màxim per a proves de Llarga Distància. A això se sumarien altres privilegis com el Rellotge de meta (prèvia petició). Aquesta reducció està supeditada a la contractació tant de l'arbitratge com del cronometratge.

(*) Aquests descomptes seran aplicables de forma progressiva a partir que s'arribi a aquestes xifres i podran perdre per a l'any següent si durant l'any en curs no s'aconseguís el volum d'inscrits corresponent de l'any anterior.

Disseny i posada en marxa de la plataforma d'inscripció:

 • Mòdul d'inscripció bàsic: 0 €
 • Mòdul bàsic + programació a mida simple: 100 € (un esdeveniment o proves d'un sol dia)
 • Mòdul a mida multievento: 400 € (pots controlar més d'una prova des del mòdul de gestió; es tracta de proves en dies diferents)

Segur Responsabilitat Civil de l'organitzador (per jornada i opcional -només per a clubs organitzadors federats-):

 • En proves d'adults fins 500 participants: 190 €
 • Per sobre de 500 participants: 350 €
 • En proves escolars: 100 €
 • Llicències d'un dia: 12 € per participant en les proves de duatló o triatló de carretera (5 € per a les proves de duatló i triatló de cros, aquatló i proves escolars); en les proves de més de 500 participants totals, es tornaran 4 de cada 12 € per cada llicència d'un dia a l'organitzador). Aquelles proves sense llicències d'un dia, rebran un descompte addicional de 100 euros.

Fiança Esdeveniments Esportius

Per poder figurar en el calendari de competicions de la FTCV caldrà abonar una fiança de 100 € per esdeveniment esportiu que es vulgui realitzar en les proves d'adults i de 100 € per club en les proves escolars.

La dita fiança serà retornada en la factura final un cop realitzat l'esdeveniment.

(*) El cronometratge federatiu obliga a indicar als esportistes (a través del Rgto. de la prova) que han de portar el xip groc a les proves; a més de la necessitat d'abonar 2 € en concepte de lloguer del mateix (o 20 € si es compra)

NOVETAT: en les proves de distància igual o inferior a l'90% de la distància Sprint, el preu d'inscripció podrà ser lliure, retornant a l'organitzador la quantitat corresponent per sobre de 3 euros de diferència (per exemple, si el Fed paga 10 i el no fed 20, es retornen 7 euros a l'organitzador, mentre que si tots dos paguen 10 euros, l'organitzador assumeix el cost de l'assegurança fins a un màxim de 3 euros -cost estàndard establert-).

NOTA: En qualssevol proves puntuables (autonòmics, Lliga, Copes o qualssevol altre Circuit), tant la Inscripció com el Cronometratge correran càrrec de la Federació. Si s'opta per l'opció de "inscripció per TPV vinculat a la base de dades de federats" (veure web), es descomptarà l'50% de l'euro per inscrit en aquest concepte.

La resta d'aspectes econòmics derivats de la contractació de serveis federatius com ara boxs, moqueta, etc., seran pressupostats al marge del que conté aquí (veure apartat Serveis a Organitzadors). En aquest sentit, la Federació de proveir, en tot cas i en funció del compliment de les condicions del present document, dels serveis de cronometratge necessaris a través del seu personal.

Ens trobem en una situació complicada pel que fa a organització d'esdeveniments esportius, la malaltia Covid-19 està present avui dia en el nostre voltant. És per això que des de la FTCV volem guiar-te perquè en el moment que les autoritats sanitàries ens permetin realitzar esdeveniments esportius, estiguem preparats per afrontar-lo amb la major seguretat possible.

Et facilitem els documents de obligatori compliment per part de l'organitzador durant el 2021:

 • Qüestionari d'antecedents enfront de l'COVID (Per a esportistes, organitzadors, oficials i qualssevol assistents a un esdeveniment excepte públic)
  • qüestionari en format digital (Omplir preferentment en les setmanes prèvies a la competició)
  • qüestionari en format PDF (Omplir si la situació personal canvia en sentit favorable, un cop emplenat l'anterior)
 • Pla Actuació Preventiu COVID-19
 • Anàlisi de risc i mitigació: Document que haurem d'omplir per saber en quin grau de risc es troba el nostre esdeveniment.
 • Mesures correctores contagi COVID-19: Base de mesures per àrees d'una prova de triatló, des del lliurament de dorsals, guarda-roba, etc. Hem de adaptar-lo al nostre esdeveniment segons la guia FETRI, consensuada amb l'ITU. SEMPRE CONSENSUAT AMB LA FTCV!

 

D'altra banda, com a organitzador:

 • Hauràs d'omplir el Pla de mesures de seguretat, I presentar-lo juntament la resta documentació necessària per organitzar un triatló / duatló / aquatló.
 • 1,5 h abans de l'inici de la competició que enviar a l'delegat tècnic el Acta Comissió de Seguretat. Aquesta ha de signar l'organitzador, responsable de seguretat i responsable seguretat pública (policia, guàrdia civil ...)
 • En cas d'haver contractat l'assegurança amb la FTCV hauràs de consultar el hospital concertat trucant a l'91 325 55 Indicant el número de pòlissa 68 contractada amb Allianz. 'OJO !! LA SEGURETAT SOCIAL NO DÓNA COBERTURA ALS ACCIDENTS ESPORTIUS OCORREGUTS A UNA PROVA ESPORTIVA. LA PÒLISSA CONTRACTADA AMB ALLIANZ NOMÉS TÉ COBERTURA EN ELS SEUS CENTRES CONCERTATS TRET CAS D'URGÈNCIA VITAL (VIDA O MORT).
 • El servei sanitari de la prova contractat per l'organitzador, haurà de conèixer l'hospital més proper, per a, en cas d'evacuació d'un esportista es compleixi el protocol establert en el pla de mesures de seguretat.

 

D'interès:

La FTCV ha posat en marxa el Curs de Seguretat, On podràs aprendre tot el relatiu a plans de seguretat i emergència, plans d'autoprotecció i evacuació, a més de les noves mesures a prendre davant de la COVID-19.