En cas d'accident

Només s'ha de tramitar part d'accident (adults) si s'ha passat la preceptiva revisió mèdica segons es detalla en aquest enllaç.

PROCEDIMENT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ASSISTÈNCIES NO VITALS

Contactar amb l'679938802/961237024 - seguros@triatlocv.org (Horari laboral) oa l'913255568 (fora de l'horari laboral, festius i caps de setmana) facilitant les dades personals del / de la accidentat / a, data i forma d'ocurrència de l'accident, lloc i descripció dels danys físics; indicant també el número de pòlissa (038315273 - Allianz). A partir d'aquesta crida s'indicarà núm d'expedient i Centre Concertat on s'haurà d'acudir

URGÈNCIES VITALS

Aquelles que requereixin atenció sanitària la demora pot comportar agreujament de la lesió, dolor extrem, o si es dóna la necessitat d'acudir immediatament després de l'accident o per trasllat (sempre que aquesta assistència sigui objecte d'assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix accident esportiu); no requereixen obligatòriament el trasllat a un centre concertat. A més dels telèfons anteriors, en aquests casos són d'interès els següent:

 • 913 255 568 (Assistències a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Galícia, Madrid, Cantàbria i Andalusia)
 • 91 334 32 93 (Resta territori espanyol)

IMPORTANT:

 1. Enviar tota la documentació a asistenciacol·lectius.es@allianz.com (Còpia a seguros@triatlocv.org)
 2. Serà motiu de tancament de l'expedient, si durant la baixa mèdica esportiva, el / la federat / a realitza activitat esportiva, no tenint cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d'alta per un accident anterior i per tant no es podrà competir fins a l'alta esportiva definitiva.
 3. La companyia asseguradora no es farà càrrec dels costos originats per l'assistència mèdica no derivada d' accidents esportius; o entrenaments o competicions no vinculades amb el nostre esport o no supervisades per la nostra federació, altres territorials o la d'àmbit estatal corresponent.
 4. Els accidents han de ser comunicats en un període màxim de 7 dies des de la ocurrència.
 5. Us recordem que la pòlissa de la Federació es regeix segons el Reial Decret 849 / 1993 per la qual s'inclouen les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i / o preexistents; s'exclouen també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l'esport, per micro traumatismes repetits, com ara tendinitis i bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

Normativa general i assistència sanitària

 

Les llicències escolars NO requereixen la comunicació a la Federació; s'haurà d'omplir el Part d'Accident per part del Club o entitat. Més informació a la normativa de la Conselleria sobre Jocs Esportius.

En cas d'accident esportiu dels esportistes escolars hauran d'acudir a PRIMERA INSTÀNCIA a un hospital de la Xarxa Pública Sanitària (Agència Valenciana de Salut) ia continuació EN CAS D'UNA ATENCIÓ POSTERIOR ESPECIALITZADA s'haurà d'actuar d'acord amb protocol anterior. LA FEDERACIÓ NO TRAMITA PART D'ACCIDENT ALGUN EN AQUESTS CASOS.

Centre d'Assistència 24h. : 646.897.967

Correu electrònic presentació: jocsesportius@itegra.es

 

Només s'atendran accidents fora del País Valencià a aquells escolars amb habilitació estatal de la llicència, segons el mateix procediment que per a les llicències adultes.

Assegurança obligatòria d'accidents esportius

La Federació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (cas d'esportistes escolars), compleix amb les seves assegurances d'accidents el Reial Decret 849 / 1993 de 4 de Juny.

Definició d'assegurat / a

En el cas de llicències d'adults, s'asseguren a la pòlissa els esportistes, entrenadors, encarregats de material, preparadors, fisioterapeutes, ATS / DUE, metges, delegats i àrbitres donats d'alta.

Cobertura

S'inclouen únicament les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva (inclosos estirades musculars), sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i / o preexistents; i s'exclouen igualment la malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l'esport, per microtraumatismes repetits, com ara tendinitis i bursitis, crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

Definició d'accident esportiu

S'inclouen els accidents corporals per lesions ocorregudes en competicions, en els entrenaments organitzats, de forma individual i fins i tot in itinere.

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana té concertada amb la mediació professional d'AUNA CONSULTORS la pòlissa d'Accidents col·lectiva (Suplement renovació pòlissa 038315273 2019) Amb ALLIANZ (en el cas de d'esportistes escolars - de JJDD, segons el contractat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport).

Garanties i sumes assegurades

Mort per accident: 6.000 €

 •  Per als menors de 14 anys, despeses de sepeli amb un màxim de 6.000 €.
 •  Durant la pràctica esportiva però sense causa directa amb la mateixa: 1.800 €.

Incapacitat permanent segons barem per accident: 12.000 €

Assistència Sanitària:

Serà prestada per l'assegurador durant un període màxim de 18 mesos a comptar de la data d'ocurrència de l'accident, sempre que aquesta prestació sigui realitzada en els centres, metges i especialistes, sigui realitzada en els centres designats o acceptats per l'assegurador.

La prestació d'assistència medicoquirúrgica i sanatorial comprèn:

 • Primer trasllat i evacuació de l'lesionat a clíniques indiques per l'assegurador per mitjà d'ambulància o un altre mitjà similar, quan es tracti de lesió greu i urgent o el lesionat requereixi ser hospitalitzat.
 • Primera i posteriors cures, així com tractaments medicoquirúrgics, intervencions quirúrgiques, mitjans de diagnòstic, radiologia, pròtesis i osteosíntesi en règim hospitalari, rehabilitació i hospitalització.
 • Recuperació funcional.
 • Material ortopèdic curatiu, prescrit per facultatius de l'assegurador: es reemborsarà fins al 70% de l'import reflectit en l'original de la factura abonada per l'assegurat, sempre que prèviament s'hagi sol·licitat a l'assegurador conformitat per aquest material i aquest sigui necessari per a la curació de l' lesionat. L'assegurador podrà autoritzar aquesta prestació només a través de determinats proveïdors que comunicarà a l'assegurat en aquesta autorització, quedant exempt de responsabilitat en cas de no acceptació d'aquests proveïdors.
 • Despeses de locomoció derivades de l'procés de curació quan, a criteri de l'assegurador sigui necessari el trasllat per mitjans especials.
 • Despeses de odonto-estomatologia fins de 250 €
 • L'assistència sanitària prestada fora del territori espanyol queda limitada fins a un total de 6.100 € i es farà efectiva mitjançant reemborsament.

Es fa constar expressament que la prestació d'Assistència Mèdica es realitzarà per metges i especialistes de el quadre mèdic inclòs en pòlissa.

Assegurança de Responsabilitat Civil (esportistes i clubs-organitzadors)

Concertada amb la mediació professional d'AUNA CONSULTORS la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (Pòlissa Num. 85985161Z) Amb l'entitat CATALANA OCCIDENT.

Els / les esportistes federats i Clubs-organitzadors (que així ho sol·licitin expressament per a l'organització d'esdeveniments esportius sota supervisió de la Federació), disposen, durant la pràctica esportiva i dins dels límits i condicions de la pòlissa, de la següent cobertura davant a reclamacions de tercers:

Garantia i sumes assegurades:

 • Responsabilitat civil Explotació 1.200.000 €
 • Sublímit per víctima 350.000 €
 • Defensa penal i reclamació de danys 6.000 €
 • Franquícia per a totes les cobertures 200 €

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT AMB TERCERS

L'assegurat contactar per telèfon 679 93 88 02 o correu electrònic seguros@triatlocv.org , Facilitant les següents dades: data ocurrència, dades assegurat, dades 3º perjudicat o 3º responsable indicant si reconeix culpa; així com explicació breu del que ha passat.