Convocada l'Assemblea General Ordinària 2021 per al 19 de juny

Els comptes anuals, pressupost i sistema de competicions per a la temporada a debat

El proper dissabte 19 de juny, Els / les membres de la Assemblea General Ordinària estan convocats a partir de les 15.30 hores de manera presencial en primera convocatòria en els locals de la Federació situats al carrer Aviació número 15 de Manises (València); tot això, amb el següent ordre del dia:

  1. Revisió i / o aprovació de l' Sistema de Competició 2022
  2. Revisió i / o aprovació de l' pressupost 2022
  3. Tancament comptable de l'any 2020 (Memòria Econòmica, compte de Pèrdues i Guanys y Balanç de Situació)
  4. Quotes de llicències 2022
  5. Torn obert de paraules 

NOTA: es presenta igualment el informe de l'Auditoria

El termini límit per a l'elevació de propostes a l'Assemblea serà fins dimarts 15 de juny a les 0:00 hores; sent necessària la confirmació de l'assistència i podrà, si escau, assistir telemàticament sol·licitant aquesta possibilitat, sempre que es pugui verificar en tot moment la participació activa del / de la membre de l'Assemblea de què es tracti.

És important destacar que es disposarà de totes les mesures de seguretat necessàries per als / les assembleistes en prevenció de la crisi provocada pel COVID19

Amb la confiança de poder comptar amb la presència de tots / es els / les membres de l'Assemblea, rebeu una cordial salutació.

VANESSA HUESA MORENO - PRESIDENTA

Notícies relacionades