Assegurances

En cas d'accident esportiu

Només s'ha de tramitar part d'accident (adults) si s'ha passat la preceptiva revisió mèdica segons es detalla en aquest enllaç. les llicències escolars NO van requerir la comunicació a la Federació; doncs segueixen el Protocol d'Assistència Sanitària que marca la Conselleria (emplenant el Part d'Accident per part del Club o entitat. Més informació a la normativa de la Conselleria sobre Jocs Esportius).

D'interès per als clubs esportius -> circular Assegurances

Normes d'actuació en cas d'accident

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN HORARI LABORAL O NO URGENT

Les llicències adultes requereixen la comunicació prèvia a la Federació per tramitar qualsevol accident esportiu -> seguros@triatlocv.org (1r: 679 93 88 02 2n: 961237024) - horari laboral; de L a J 9 a 14 i de 16 a 19; V de 9 a 15 (de el 17 de juny a el 6 de setembre de 9.30 a 14.30 hores), facilitant les dades personals de l'accidentat, data i forma d'ocurrència de l'accident, lloc i descripció dels danys físics.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA D'URGÈNCIES FORA DE L'HORARI LABORAL

S'entén com a tal l'atenció sanitària la demora pot comportar agreujament de la lesió, mal extrem, o necessitat d'acudir immediatament en el moment posterior a l'accident, sempre que aquesta assistència sigui objecte d'assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix accident esportiu.

En aquest cas el federat haurà de trucar al telèfon d'assistència 24 hores on li coordinaran l'assistència d'urgència a un centre concertat. El major nombre de pòlissa és 038315273

 • 913 255 568 (Assistències a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Galícia, Madrid, Cantàbria i Andalusia)
 • 91 334 32 93 (Resta territori espanyol)

IMPORTANT:

 1. Serà motiu de tancament de l'expedient, si durant la baixa mèdica esportiva, el federat realitza activitat esportiva, no tenint cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d'alta per un accident anterior i per tant no es podrà competir fins a l'alta esportiva definitiva.
 2. La companyia asseguradora no es farà càrrec dels costos originats per l'assistència mèdica no derivada d' accidents esportius; o entrenaments o competicions no vinculades amb el nostre esport o no supervisades per la nostra federació esportiva, altres territorials o la d'àmbit estatal corresponent.
 3. Els accidents han de ser comunicats en un període màxim de 7 dies des de la ocurrència.
 4. Us recordem que la pòlissa de la Federació es regeix segons el Reial Decret 849 / 1993 per la qual s'inclouen les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i / o preexistents; s'exclouen també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l'esport, per micro traumatismes repetits, com ara tendinitis i bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

Assegurança de Responsabilitat Civil (esportistes i clubs-organitzadors)

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i per a l'anualitat 2016 té concertada, amb la mediació professional d'AUNA CONSULTORS la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (Pòlissa Num. 85985161Z) Amb l'entitat CATALANA OCCIDENT.

Els esportistes federats i Clubs-organitzadors (que així ho sol·licitin expressament per a l'organització d'esdeveniments esportius sota supervisió de la Federació), disposen, durant la pràctica esportiva i dins dels límits i condicions de la pòlissa, de la següent cobertura davant reclamacions de tercers:

Quanties i condicions especials:

 •  Límit per anualitat: 1.000.000 euros.
 •  Sub-límit per víctima: 350.000 euros
 •  Sub-límit per danys materials: 180.000 euros.
 •  Franquícia aplicable per sinistre de 200 euros

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT AMB TERCERS

L'assegurat contactar per telèfon 679 93 88 02 o correu electrònic seguros@triatlocv.org , Facilitant les següents dades: data ocurrència, dades assegurat, dades 3º perjudicat o 3º responsable indicant si reconeix culpa; així com explicació breu del que ha passat.

Assegurança obligatòria d'accidents esportius (excepte escolars)

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveu l' Reial Decret 849 / 1993 de 4 de Juny, Ofereix l'assegurança dels accidents ocorreguts amb motiu de la pràctica esportiva de la seva especialitat.

S'inclouen en la pòlissa els esportistes, entrenadors, encarregats de material, preparadors, fisioterapeutes, ATS, metges, delegats i àrbitres donats d'alta a la Federació que contracta la pòlissa. Serà prestada per l'assegurador durant un període màxim de 18 mesos a comptar de la data d'ocurrència de l'accident.

S'inclouen únicament les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva (incluidostirones musculars), sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i / o preeexistentes; i s'exclouen igualment la malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l'esport, per microtraumatismes repetits, com ara tendinitis i bursitis, crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa

Dins de les garanties de l'assegurança s'inclouen els accidents corporals per lesions ocorregudes en competicions, en els entrenaments organitzats pels clubs, de forma individual i fins i tot in itinere.

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i per a l'anualitat 2016 té concertada, amb la mediació professional d'AUNA CONSULTORS la pòlissa d'Accidents col·lectiva (Suplement renovació pòlissa 038315273 2019) Amb ALLIANZ.

Garanties i capitals coberts

Defunció accidental:

 •  Com a conseqüència d'accident esportiu: 6.100 euros (Pels menors de 14 anys, despeses de sepeli amb un màxim de 6.000 euros.
 •  Quan es produeixi durant la pràctica esportiva però sense causa directa amb la mateixa: 1.800 euros

Invalidesa Permanent:

 •  S'indemnitzen les seqüeles segons barem i fins: 12.200 euros

Assistència Sanitària:

Les prestacions derivades d'aquesta garantia les ha de fer clíniques i professionals designats per la companyia asseguradora i en cas contrari, l'assegurat assumirà al seu càrrec les despeses ocasionades. No obstant això, en casos d'urgència vital, la companyia asseguradora abonarà íntegrament les despeses que es derivin dels primers auxilis, durant les 48 hores següents a l'ocurrència de l'accident, amb independència de qui els presti.

Es cobreix l'assistència mèdica quirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari) i sanatori, durant un període posterior a l'accident, de 18 mesos i en quantia il limitada.

Es cobreixen els tractaments de rehabilitació (no a domicili) necessaris a conseqüència d'un accident cobert en la pòlissa i durant un termini des de l'ocurrència del mateix de 18 mesos i en quantia il limitada.

Es cobreixen les despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l'accident fins a l'ingrés definitiu en un hospital concertat, dins del territori nacional, fins a un màxim de 1.200 euros.

Per a aquestes cobertures regiran les següents limitacions:

 •  L'abonament del material ortopèdic necessari com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa (no prevenció) es cobreix fins al 70% del seu cost amb un màxim de 1.200 €
 • Les despeses de odontoestomatologia, necessaris a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es cobreixen fins a un total de 245 €.
 • L'assistència sanitària prestada fora del territori espanyol queda limitada fins a un total de 6.100 €.