Arbitratge i Oficials

Convocatòria d'Oficials

La convocatòria dels oficials és competència del Comitè de Jutges i Oficials. Davant de qualsevol qüestió enviar mail a convocatoria-pruebas@triatlocv.org o comite-jueces@triatlocv.org. També pots trucar per telèfon a Esther (685100188).

El procés de convocatòria s'inicia amb un mes d'antelació com a norma general. Els criteris que s'apliquen són:

  • Proximitat a la prova
  • Nombre de convocatòries
  • Valoració de l'oficial en les proves a les quals ha assistit

// QUALSEVOL QÜESTIÓ RELATIVA AQUESTS DRETS ES TRAMITARÀ A TRAVÉS DE administracion@triatlocv.org -competiciones@triatlocv.org //

Les convocatòries tenen com contrapresetación el cobrament dels "DRETS D'ARBITRATGE". Aquests es calculen econòmicament en funció de la "actuació" i el "desplaçament que suposen (0,21 € km)". A tot desplaçament que suposi més de 100 km, se li suma una dieta de 10 euros per a manutenció (excepte aquesta estigui prevista per un altre mitjà). ELS "DRETS" ES LIQUIDEN, PREFERENTMENT, DURANT EL MES SEGÜENT A L'ACTUACIÓ. Les distàncies per a cada Oficial convocat es calculen des de la ciutat del domicili habitual, fins a la població on se celebri la competició. Per a això, i per consens, s'utilitza SEMPRE el mateix sistema, calculat segons el trajecte aconsellat indicat en ViaMichelin

EN EL CAS QUE SEGONS DIT TRAJECTE SIGUIN NECESSARIS DESPESES D'AUTOPISTA-PEATGE només s'abonaran quan no hi hagi altres opcions alternatives similars en quilometratge i temps (o altres degudament justificades), i haurà de ser aprovat prèviament per adreça de competicions. A més caldrà fer arribar a la Federació, en dia posterior a la celebració de l'esdeveniment, els tiquets justificants d'aquesta despesa (no s'abonaran aquestes despeses si no han estat comunicats a direcció de competicions prèviament i jutge àrbitre i / o delegat Tècnic en la prova, i autoritzats per aquests, o no es remeten a la Federació els justificants dels gastos).

Els drets d'arbitratge dels delegats tècnics i jutges àrbitre es regiran pel tipus de prova i no per la seva durada, segons l'enllaç Drets d'Arbitratge vigents

TRACTAMENT FISCAL DELS PAGAMENTS PER ASSISTÈNCIA D'ÀRBITRES A PROVES ESPORTIVES I ALTRES

Segons l'acord de la Junta Directiva del dia 01-05-19, a partir de l'01, les retencions d'IRPF a practicar a les quantitats abonades a jutges i àrbitres com a compensació per les seves actuacions en els esdeveniments esportius, serà de l' 06%, tenint en compte que les percepcions percebudes tenen el caràcter de Rendiments de l'Treball, d'acord entre unes altres, amb la consulta Vinculant nº V2019-2 de 1780-18-19 de la Direcció General de Tributs, sobre la submissió a retenció a compte de l'IRPF de les retribucions dels àrbitres i jutges en activitats organitzades per una Federació Esportiva.
Alhora, recordem que la percepció de les rendes del treball, és incompatible amb el cobrament de prestacions o pensions públiques, per la qual cosa s'entén que qui realitza aquestes activitats organitzades per la Federació no està sotmés en causa d'incompatibilitat.

Curs d'Oficials nivell I

Convocatòria 2021 per veure tota la informació i formalitzar inscripció consulta en aquest enllaç

Curs d'Oficials Tècnics de Triatló FETRI Nivell I

Per a aquells interessats a rebre informació quan es convoquin nous cursos, escriure un correu a: javier.quiros@triatlocv.org i / o comite-jueces@triatlocv.org

Reciclatge Oficials 2020

Els dies 19 i 20 de desembre es durà a terme el reciclatge d'oficials anual. Tots aquells que vulguin continuar exercint com a tals en la temporada 2021 hauran d'acudir a una d'aquestes dues sessions de reciclatge.

La formació es va a realitzar en format virtual. Per a més informació podeu contactar amb el Comitè d'Oficials escrivint a comite-jueces@triatlocv.org.